تسبیح دیجیتال

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
برايم کــَـف زدند

در آغوشـَـم گرفتند


تاييد و تشويقــَـم کردند .. که آخــر فرامــ.ــوشت کــردم


ديگر تا ابـ.َـد بر لـَـبانم لبخنــدي تــَـصنعـي مهمـان است


اما بيــن ِ خــودمـان باشــد ، هنــوز تنهــ.ــا دلـبـَـرکــَـم تــ…ُــو هسـتــي
پاسخ

چه جمله ي جالبي