???? ???????? مــرا ?دخـتر خانـــوم? مے نـامــند

???? ????????غرورے دارم

???? ????????کـ‌ه براے تنها نبودن ،‌ لـه نمـے شود

???? ????????احساسـے دارم

???? ????????کـ‌ه با منطق ِگدایان نمـے سازد

???? ????????قلبــے دارم

???? ????????کـ‌ه هنوز تیزے خنجر نامردے را نخوردهـ استـــ

???? ????????و زیـبایــے هایـے دارم

???? ????????کـ‌ه حراج چشم هاے بیگانـ‌ه نخواهد شد!


???? ????????اینگونه است مشق شب های دخترانه من...

 

منــــــــــــــ خوشبخــــــــــــــتم چون خـــــــــــدا رو دارمــــــــ